امیرعلی مصطفی مدرس دوره های تست نفوذ و امنیت سابقه فعالیت 4 سال دارای مدارک : MCSA – CEH – Linux Essential – LPIC 1 – CCISP

امیرعلی مصطفی
امیرعلی مصطفی مدرس دوره های تست نفوذ و امنیت